تعرفه رایگان
 • آگهی برای فروش یک خودرو
 • ۵ روز
 • ۱ عکس
 • ویرایش آگهی ندارد
 • آمار بازدید
 • باقی ماندن در صدر به مدت ۲ دقیقه
تعرفه برنزی
 • آگهی برای فروش یک خودرو
 • ۱۰ روز
 • ۳ عکس
 • قابلیت ویرایش آگهی فقط در روز اول
 • نمایش آمار بازدید با نمودار
 • باقی ماندن در صدر به مدت ۳۰ دقیقه
تعرفه نقره ای
 • آگهی برای فروش یک خودرو
 • ۲۰ روز
 • ۴ عکس
 • قابلیت ویرایش آگهی
 • نمایش آمار بازدید با نمودار
 • باقی ماندن در صدر به مدت ۳۰ دقیقه
 • نمایش در آگهی های میان صفحه ای
 • نمایش در آگهی های اطلاعات خودرو
 • امکان نرده بانی کردن آگهی در هر روز
تعرفه طلایی
 • آگهی برای فروش یک خودرو
 • ۳۰ روز
 • ۵ عکس
 • قابلیت ویرایش آگهی
 • نمایش آمار بازدید با نمودار
 • باقی ماندن در صدر به مدت ۶۰ دقیقه
 • نمایش در آگهی های میان صفحه ای
 • نمایش در آگهی های اطلاعات خودرو
 • نمایش در آگهی های ویژه
 • نمایش در جزئیات آگهی دیگران
 • ارسال پیامک به خریداران
 • امکان نرده بانی کردن آگهی در هر روز
 • قرار دادن لیبل فروش فوری بروی آگهی
بسته نمایشگاهی
 • آگهی فروش خودرو به تعداد نامحدود
 • ۳۰ روز
 • ۱۰ عکس برای هر آگهی
 • قابلیت ویرایش آگهی
 • نمایش آمار بازدید با نمودار
 • باقی ماندن در صدر به مدت ۶۰ دقیقه
 • نمایش در آگهی های میان صفحه ای
 • نمایش در آگهی های اطلاعات خودرو
 • نمایش در آگهی های ویژه
 • نمایش در جزئیات آگهی دیگران
 • ارسال پیامک به خریداران
 • امکان نرده بانی کردن آگهی در هر روز
 • قرار دادن لیبل فروش فوری بروی آگهی