به گزارش ایران پلاک - بر اساس تحقیقات جدید Insurethebox، یکی از شرکت های مرتبط با بیمه خودرو ها، بسیاری از رانندگان جوان متوجه خطرات حاصل از بی توجهی نسبت به موتورسیکت ها و موتور سواران نیستند. با جزئیات بیشتر میتوان اینطور گفت که تنها ۴۷.۵ درصد از رانندگان بین سنین ۱۸ تا ۲۴ قبل از باز کردن درب خودرو از عدم وجود دوچرخه یا موتورسیکلت مطمئن میشوند.
اگرچه این ارقام نگران کننده هستند اما بیشتر نگران خواهید شد زمانی که متوجه میشوید بر اساس اطلاعات دولت با آنکه موتورسواران تنها ۱ درصد از رانندگان جاده های بریتانیا هستند اما ۱۹ درصد از مرگ های جاده ای تابستان شامل حال آنها میشود.
همچنین Insurethebox زمانی که از میزان آگاهی موتور سواران از چگونگی وقوع بیشتر تصادف ها پرسید بیشتر آن ها عمل پیچیدن به راست در یک تقاطع را خطرناک میدانستند. در ادامه این پرسش میزان ناآگاهی افراد ۱۸ تا ۲۴ سال از ریسک و نقاط خطرناک ۶۹.۶ درصد محاسبه شد.
تغییر خطوط دومین عمل خطرناکی بود که ۶۴.۷ از درصد رانندگان جوان و ۶۵.۴ درصد از تمامی رانندگان آن را بیان کردند.
در نهایت بر اساس تحقیقات تنها ۱۸.۸ درصد از رانندگان تازه کار همیشه مراقب موتور سواران هستند."سیمون ریول" ،مدیر بخش امنیت جاده در Insurethebox، گفت « بر اساس این درصد ها میزان آگاهی موتور سواران از خطرات احتمالی باید افزایش یابد. ما همیشه رانندگان را برای توجه بیشتر به موتور سواران در زمان عوض کردن خطوط و پیچیدن به راست در تقاطع ها تشویق میکنیم‌. مخصوصا در ماه های فصل تابستان.»

منبع : خودرو بانک
----------------------
خرید و فروش خودرو های صفر و کارکرده فقط با ایران پلاک