قیمت بازار: میانگین قیمت خودروهای صفر آگهی شده در سایت ایران پلاک
قیمت نمایندگی: آخرین قیمت اعلام شده توسط کارخانه سازنده

کرمان موتور
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۲۱ اسفند ۱۳۹۸
۴ فروردین ۱۳۹۹
گروه بهمن
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۷ فروردین ۱۳۹۹
ایران خودرو
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
۴ فروردین ۱۳۹۹
۴ فروردین ۱۳۹۹
۴ فروردین ۱۳۹۹
۴ فروردین ۱۳۹۹
۴ فروردین ۱۳۹۹
۲۹ اسفند ۱۳۹۸
۸ فروردین ۱۳۹۹
۱ فروردین ۱۳۹۹
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
۴ فروردین ۱۳۹۹
۴ فروردین ۱۳۹۹
۲۳ اسفند ۱۳۹۸
۴ فروردین ۱۳۹۹
۴ فروردین ۱۳۹۹
۴ فروردین ۱۳۹۹
۴ فروردین ۱۳۹۹
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
۴ فروردین ۱۳۹۹
۲ فروردین ۱۳۹۹
۴ فروردین ۱۳۹۹
۴ فروردین ۱۳۹۹
پارس خودرو
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۲۹ اسفند ۱۳۹۸
سایپا
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۲۶ اسفند ۱۳۹۸
۴ فروردین ۱۳۹۹
۴ فروردین ۱۳۹۹
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
۴ فروردین ۱۳۹۹
۴ فروردین ۱۳۹۹
۲۳ اسفند ۱۳۹۸
۴ فروردین ۱۳۹۹
۲۵ اسفند ۱۳۹۸
۲۶ اسفند ۱۳۹۸
۱۰ فروردین ۱۳۹۹
۴ فروردین ۱۳۹۹
۵ فروردین ۱۳۹۹
۵ فروردین ۱۳۹۹
۲۰ اسفند ۱۳۹۸
زامیاد
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۴ فروردین ۱۳۹۹
ام جی
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۴ فروردین ۱۳۹۹
جیلی
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۲۷ اسفند ۱۳۹۸