قیمت بازار: میانگین قیمت خودروهای صفر آگهی شده در سایت ایران پلاک
قیمت نمایندگی: آخرین قیمت اعلام شده توسط کارخانه سازنده

کرمان موتور
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۲۶ آبان ۱۳۹۸
۲۶ آبان ۱۳۹۸
۱ آبان ۱۳۹۸
۱۲ آبان ۱۳۹۸
آرین موتور پویا
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۱۸ آبان ۱۳۹۸
گروه بهمن
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۱۰ آبان ۱۳۹۸
۱۰ آبان ۱۳۹۸
ایران خودرو
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۲۶ آبان ۱۳۹۸
۲۶ آبان ۱۳۹۸
۲۶ آبان ۱۳۹۸
۲۶ آبان ۱۳۹۸
۲۶ آبان ۱۳۹۸
۲۵ آبان ۱۳۹۸
۲۱ آبان ۱۳۹۸
۲۶ آبان ۱۳۹۸
۸ آبان ۱۳۹۸
۲۶ آبان ۱۳۹۸
۲۶ آبان ۱۳۹۸
۲۶ آبان ۱۳۹۸
۶ آبان ۱۳۹۸
۱۸ آبان ۱۳۹۸
۲۴ آبان ۱۳۹۸
۲۶ آبان ۱۳۹۸
۲۶ آبان ۱۳۹۸
۲۷ مهر ۱۳۹۸
۲۶ آبان ۱۳۹۸
۱۱ آبان ۱۳۹۸
۲۰ آبان ۱۳۹۸
۲۶ آبان ۱۳۹۸
پارس خودرو
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۱۹ آبان ۱۳۹۸
۲۶ آبان ۱۳۹۸
سایپا
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۲۶ آبان ۱۳۹۸
۲۶ آبان ۱۳۹۸
۲۶ آبان ۱۳۹۸
۲۸ مهر ۱۳۹۸
۲۶ آبان ۱۳۹۸
۲۶ آبان ۱۳۹۸
۲۶ آبان ۱۳۹۸
۲۶ آبان ۱۳۹۸
۲۶ آبان ۱۳۹۸
۱۰ آبان ۱۳۹۸
۲۶ آبان ۱۳۹۸
۲۸ مهر ۱۳۹۸
۲۶ آبان ۱۳۹۸
زامیاد
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۲۶ آبان ۱۳۹۸
گریت وال
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۶ آبان ۱۳۹۸