قیمت بازار: میانگین قیمت خودروهای صفر آگهی شده در سایت ایران پلاک
قیمت نمایندگی: آخرین قیمت اعلام شده توسط کارخانه سازنده

کرمان موتور
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۲ بهمن ۱۳۹۸
۲ بهمن ۱۳۹۸
ایران خودرو
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۲ بهمن ۱۳۹۸
۲ بهمن ۱۳۹۸
۲ بهمن ۱۳۹۸
۲۵ دی ۱۳۹۸
۲ بهمن ۱۳۹۸
۲ بهمن ۱۳۹۸
۲ بهمن ۱۳۹۸
۲۳ دی ۱۳۹۸
۲ بهمن ۱۳۹۸
۲ بهمن ۱۳۹۸
۲ بهمن ۱۳۹۸
۲ بهمن ۱۳۹۸
۲ بهمن ۱۳۹۸
۲ بهمن ۱۳۹۸
۲ بهمن ۱۳۹۸
۲۵ دی ۱۳۹۸
۲۲ دی ۱۳۹۸
۲ بهمن ۱۳۹۸
۲ بهمن ۱۳۹۸
۲ بهمن ۱۳۹۸
۲ بهمن ۱۳۹۸
۲ بهمن ۱۳۹۸
۲۵ دی ۱۳۹۸
۲ بهمن ۱۳۹۸
۲ بهمن ۱۳۹۸
پارس خودرو
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۲۳ دی ۱۳۹۸
سایپا
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۲ بهمن ۱۳۹۸
۲ بهمن ۱۳۹۸
۲ بهمن ۱۳۹۸
۲ بهمن ۱۳۹۸
۲ بهمن ۱۳۹۸
۲۳ دی ۱۳۹۸
۲ بهمن ۱۳۹۸
۲ بهمن ۱۳۹۸
۲۶ دی ۱۳۹۸
۲ بهمن ۱۳۹۸
۲۴ دی ۱۳۹۸
۲ بهمن ۱۳۹۸
۲ بهمن ۱۳۹۸
۲۸ دی ۱۳۹۸
زامیاد
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۲ بهمن ۱۳۹۸