قیمت بازار: میانگین قیمت خودروهای صفر آگهی شده در سایت ایران پلاک
قیمت نمایندگی: آخرین قیمت اعلام شده توسط کارخانه سازنده

کرمان موتور
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۳۰ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۲۰ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۲۲ دی ۱۳۹۷
ریگان
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۳۰ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
پاکرو
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۶ دی ۱۳۹۷
اطلس خودرو
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۵ دی ۱۳۹۷
جهان نوین آریا
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۱۵ دی ۱۳۹۷
فولکس واگن
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۱۶ دی ۱۳۹۷
گروه بهمن
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۳۰ دی ۱۳۹۷
۲۷ دی ۱۳۹۷
۲۶ دی ۱۳۹۷
ایران خودرو
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۲۶ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۱۹ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۱۹ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۲۶ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۲۵ دی ۱۳۹۷
۲۴ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۲۴ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
پارس خودرو
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۲۲ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۲۲ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۲۲ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
سیتروئن
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۳۰ دی ۱۳۹۷
سایپا
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۳۰ دی ۱۳۹۷
۲۲ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۶ دی ۱۳۹۷
زامیاد
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۳۰ دی ۱۳۹۷
ام جی
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۷ دی ۱۳۹۷
گریت وال
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۲۲ دی ۱۳۹۷
دیار خودرو
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۱۵ دی ۱۳۹۷
جیلی
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۳۰ دی ۱۳۹۷
مدیران خودرو
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۲ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۲۷ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۱ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
۱ دی ۱۳۹۷
۳۰ دی ۱۳۹۷
رامک خودرو
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۲۶ دی ۱۳۹۷