قیمت بازار: میانگین قیمت خودروهای صفر آگهی شده در سایت ایران پلاک
قیمت نمایندگی: آخرین قیمت اعلام شده توسط کارخانه سازنده

پرشیا خودرو
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۱۳ مرداد ۱۳۹۸
۱۳ مرداد ۱۳۹۸
۱۹ مرداد ۱۳۹۸
۱۹ مرداد ۱۳۹۸
۱۹ مرداد ۱۳۹۸
کیان موتور وارنا
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۱۹ مرداد ۱۳۹۸
۱۹ مرداد ۱۳۹۸
ایرتویا
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۷ مرداد ۱۳۹۸
کرمان موتور
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
آرین موتور پویا
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۶ مرداد ۱۳۹۸
۲۱ مرداد ۱۳۹۸
نگین خودرو
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۱ مرداد ۱۳۹۸
گروه بهمن
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ایران خودرو
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
۵ مرداد ۱۳۹۸
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
۱۷ مرداد ۱۳۹۸
۱۲ مرداد ۱۳۹۸
۷ مرداد ۱۳۹۸
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
۷ مرداد ۱۳۹۸
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
پارس خودرو
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
۴ مرداد ۱۳۹۸
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
۱۳ مرداد ۱۳۹۸
سایپا
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
۷ مرداد ۱۳۹۸
۱۱ مرداد ۱۳۹۸
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
۲۰ مرداد ۱۳۹۸
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
۱۳ مرداد ۱۳۹۸
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
۱۳ مرداد ۱۳۹۸
۱۳ مرداد ۱۳۹۸
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
۱۶ مرداد ۱۳۹۸
زامیاد
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
مدیران خودرو
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۱۴ مرداد ۱۳۹۸
رامک خودرو
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۱۷ مرداد ۱۳۹۸